Kurikulum predmetu KN/NV pre materské školy

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí dňa 16.3.2010 schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo /náboženská výchova v materských školách bez ohľadu zriaďovateľa. (č. KBS/65/16.3.2010/MŠ).

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre predprimárne vzdelávanie [stiahni]

  • Školský vzdelávací program – vzor [stiahni]
  • Kompetencie dieťaťa v rámci náboženskej výchovy – vzor [stiahni]

Metodická príručka bola vydaná v súlade s rámcovým vzdelávacím programom pre materské školy. Tvorí komplex celej predškolskej edukácie v predmete katolícke náboženstvo/náboženská výchova rozvrhnutý do troch vekových kategórií: 3 – 4 ročné deti, 4 – 5 ročné deti a 5 – 6 ročné deti. Príručku tvoria rozpracované obsahy, námety, šablóny, pracovné listy a iné.)

  • Návrh plánu duchovnej formácie v katolíckej materskej škole nad rámec predmetu náboženskej výchovy:
    – pre 3 – 4 ročné deti [stiahni]
    – pre 4 – 5 ročné deti [stiahni]
    – pre 5 – 6 ročné deti [stiahni]