Kurikulum predmetu KN/NV pre špeciálne základné školy a praktické školy

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 71. plenárnom zasadnutí dňa 20.3.2012 schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre špeciálne základné školy pre deti s mentálnym postihnutím a pre praktické školy (KBS/71/20.3.2012).

KBS na svojom 78. plenárnom zasadnutí v dňoch 17.-18. júna 2014 sa uzniesla, že schválené Kurikulum predmetu katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre špeciálne základné školy a praktické školy pre 9 ročníkov schválené na 71. plenárnom zasadnutí v marci 2012 platí pre 10 ročníkov ŠZŠ.

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím

Úvod do predmetu [stiahni]

Obsahový a výkonový štandard v tomto dokumente nebol inovovaný a platí v uvedenom znení. 

 • 1. – 9. ročník (1 . – 10. ročník)  [stiahni]
 • pre 1. – 3. ročník praktickej školy [stiahni] 

Vzdelávacie plány pre 1. – 9. ročník (1. – 10.ročník) ŠZŠ – návrh [stiahni]

Metodické pokyny na hodnotenie 
(zdroj: stránka MŠ SR – www.minedu.sk – legislatíva – rezortné predpisy 2010)

 • Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie [stiahni];
 • Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni];
 • Metodický pokyn č. 34/2011 na hodnotenie žiakov praktických škôl [stiahni];
 • Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni]; 
 • Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 [stiahni];

Metodické príručky boli vydané v súlade s rámcovým vzdelávacím programom pre 1., 2., 3., a 5. ročník ŠZŠ. Obsahom každej príručky je edukačný proces podľa jednotlivých stupňov postihnutia (textová časť, obrazová príloha – farebné obrazy, skladačky, šablóny, pracovné listy – pracovné listy pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím vo formáte A3, materiály na CD a DVD nosičoch.).

Zaradenie predmetu katolícka náboženská výchova v ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím

 • pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia:
            1. – 4. ročník ŠZŠ – nepovinný predmet; od 5. ročníka – povinne voliteľný predmet
 • pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia:
            1. – 6. ročník ŠZŠ – nepovinný predmet; od 7. ročníka – povinne voliteľný predmet
 • pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
            1. – 10. ročník ŠZŠ – nepovinný predmet