Model katechetickej formácie pre učiteľov náboženstva v Spišskej diecéze

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy z poverenia a z plnenia služby diecéznemu biskupovi ponúka učiteľom náboženstva a katechétom účasť na vzdelávacích a formačných podujatiach, ktoré napomáhajú k rozvoju ich osobnému i odbornému rastu.
      Učitelia náboženstva sú povinní počas každého školského roka zúčastniť sa na podujatiach, ktoré sa organizujú v pracovné dni počas vyučovania, mimo vyučovania v popoludňajších hodinách alebo v čase prázdnin.
      Na udržanie kánonickej misie je potrebné zúčastniť sa podujatí organizovaných DKÚ tak, aby v každom školskom roku celkový počet bodov bol minimálne 2 (1 bod = min. 3 hod. vzdelávania).

      Metodický deň pre začínajúcich učiteľov (6 hodín) je stretnutím s diecéznym otcom biskupom, ktorý udelil na žiadosť farára/administrátora kánonickú misiu. Metodický deň je povinný pre všetkých učiteľov náboženstva, ktorí v danom školskom roku začínajú v našej diecéze vyučovať a bola im prvýkrát udelená kánonická misia v našej diecéze.
      Viacdňové semináre a priebežné vzdelávanie je možné absolvovať iba ako celok.
      Model katechetickej formácie možno doplniť i aktívnym vystúpením na vzdelávaní (na vopred dohodnutú tému) alebo uverejnením samostatne spracovaného odborného príspevku v Katechetických ozvenách. 
      Model katechetickej formácie možno doplniť i aktivitou vo farnosti, medzi ktoré patrí animátorská služba pri príprave birmovancov alebo iné služby s aktívnou účasťou (napr. katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí, za aktívnu účasť na nepovažuje organizačná služba pri príprave detí k prvému svätému prijímaniu). 
Školské vyučovanie náboženstva, katechéza vo farnosti a katechetická služba učiteľov náboženstva sú súčasťou vizitácie vo farnostiach diecézy.

      Duchovné cvičenia nie je možné nahradiť inými z uvedených typov podujatí a sledujú sa samostatne v 3-ročnom cykle. Možno sa ich zúčastňovať i v exercičných domoch podľa vlastného výberu a na DKÚ je potrebné zaslať potvrdenie o účasti.
      V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok na udržanie kánonickej misie, DKÚ upovedomí diecézneho biskupa, ktorý udelil kánonickú misiu. Ak po konzultácii s diecéznym biskupom nedôjde k zlepšeniu aktivity, kánonická misia bude odobratá, o čom bude informovaný príslušný RKFÚ a škola. 
      Ponuka podujatí organizovaných DKÚ je uverejnená na webovej stránke www.dkuspis.sk.
      V prípade účasti na podujatiach organizovaných Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Levoči alebo inými diecéznymi katechetickými úradmi je potrebné zaslať na DKÚ Spišskej diecézy potvrdenie o absolvovaní podujatia s uvedením počtu hodín. 

      Schválil Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský diecézny biskup dňa 28. 8. 2013 pod č. 1856/13.

Na stiahnutie – Model katechetickej formácie pre učiteľov náboženstva