Kurikulum pre ZŠ, SŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnázia, 2-ročné nadstavbové stredné školy

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 67. plenárnom zasadnutí dňa 28.10.2010 (KBS/67/28.10.2010) schválila Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre ZŠ, SŠ, štvorročné a osemročné gymnáziá, dvojročné nadstavbové stredné školy.

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre ZŠ, SŠ, štvorročné a osemročné gymnáziá, dvojročné nadstavbové stredné školy.

Úvod do predmetu [stiahni]
– obsahový a výkonový štandard v tomto dokumente je pôvodný, t.j. neinovovaný.

Inovovaný obsahový a výkonový štandard nájdete TU.

  • 1. – 4. ročník ZŠ [stiahni]; profil absolventa primárneho stupňa – kompetencie [stiahni];
  • 5. – 9. ročník ZŠ [stiahni]; 1.- 4. ročník osemročných gymnázií [stiahni]; profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa [stiahni];
  • 1. – 5. ročník SŠ; 1.– 4. ročník štvorročných gymn; 5. – 8. ročník osemročných gymn. [stiahni]; profil absolventa vyššieho sekundárneho stupňa [stiahni];
  • nadstavbové štúdium pre 3-ročné učebné odbory [stiahni];
  • seminár z katolíckeho náboženstva 1. – 4. ročník SŠ [stiahni];
  • maturita z katolíckeho náboženstva- metodické usmernenie [stiahni];
  • predmetové kompetencie a ich väzba na jednotlivé vzdelávacie oblasti [stiahni].

Pokyny k vyučovaniu predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova

KBS na svojom 61. Plenárnom zasadnutí v dňoch 29.-30. októbra 2008 (bod. 29:2. Hlasovanie) hlasovaním rozhodla, že na všetkých typoch katolíckych škôl sa má zachovať počet vyučovacích hodín náboženstva týždenne s možnosťou maturovať z tohto predmetu.
Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o organizácii základných škôl §15 Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín bod 2: „Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.“

Návrh kritérií hodnotenia [stiahni].

Prehľad cieľov prierezových tém, korelácia na obsah v iRVP a pomocná literatúra

Realizácia prierezových tém formou:

  • zapracovania do konkrétneho predmetu [stiahni];
  • projektu;
  • samostatného predmetu /osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, environmentálna výchova, multikultúrna výchova…./ [stiahni].