Inovovaný Rámcový vzdelávací program

Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov. 

Úpravy boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici. Postupným zavedením sa od 1. 9. 2019 týkajú všetkých ročníkov. 

Primárne vzdelávanie

Vzdel. štandardy stiahnuť

Vzdel. štandardy + témy učeb. (1 VH) stiahnuť

Vzdel. štandardy+ témy učeb. (2 VH) stiahnuť 

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie

Vzdel. štandardy stiahnuť

Vzdel. štandardy + témy učeb. (1 VH) – stiahnuť

Vzdel. štandardy + témy učeb. (2 VH) stiahnuť

 

Vyššie sekundárne vzdelávanie

Vzdel. štandardy stiahnuť

Vzdel. štandardy + témy učeb. (1 VH) stiahnuť

Vzdel. štandardy + témy učeb. (2 VH) – stiahnuť