Inovovaný Rámcový vzdelávací program

Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) sa v predmete náboženstvo a náboženská výchova týka úpravy vzdelávacích (výkonových a obsahových) štandardov.
 
Úpravy boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici. Postupným zavedením sa od 1. 9. 2019 týkajú všetkých ročníkov.
 
Primárne vzdelávanie
Vzdel. štandardy stiahnuť
Vzdel. štandardy + témy učeb. (1 VH) stiahnuť
Vzdel. štandardy+ témy učeb. (2 VH) stiahnuť
 
Nižšie sekundárne vzdelávanie
Vzdel. štandardy stiahnuť
Vzdel. štandardy + témy učeb. (1 VH) – stiahnuť
Vzdel. štandardy + témy učeb. (2 VH) stiahnuť
 
Vyššie sekundárne vzdelávanie
Vzdel. štandardy stiahnuť
Vzdel. štandardy + témy učeb. (1 VH) stiahnuť
Vzdel. štandardy + témy učeb. (2 VH) – stiahnuť