Hlásenie o personálnych zmenách

Na základe nariadenia diecézneho biskupa je povinnosťou kňazov do 5 dní nahlásiť personálne zmeny týkajúce sa učiteľov vyučujúcich predmet N/NV vo farnosti (odchod učiteľa do dôchodku, odchod učiteľa z farnosti, zmena školy pôsobenia učiteľa vo farnosti, ak učiteľ prestal vyučovať predmet N/NV a pod.); vypísané tlačivo, opečiatkované a podpísané správcom farnosti je potrebné zaslať na adresu Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy v Spišskej Novej Vsi.

Na stiahnutie – Hlásenie o personálnych zmenách

Rozvrh hodín

Vypísané tlačivo je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu dkuspis@dkuspis.sk najneskôr do 31.10. v bežnom školskom roku.

Na stiahnutie – Rozvrh hodín

Formulár – štatistické údaje o vyučovaní katolíckeho náboženstva

Vyplnený formulár je potrebné: katechéti – odovzdať miestnemu správcovi farnosti/farárovi na FÚ do 22.12.2021; kňazi – odošlú za farnosť spolu s ďalšími štatistickými údajmi do 31. januára 2022. Kňazi budú môcť vyplniť formulár elektronicky. Kto zvolí klasickú formu prostredníctvom listovej formy, nech si stiahne formulár z tohto linku.

Veľmi pekne ďakujeme.

Na stiahnutie – Štatistické údaje o vyučovaní katolíckeho náboženstva