Pochopiť a analyzovať skutočnosti  života človeka či vypovedať problémy, ktorým čelí je veľkou výzvou. Ako poodhaliť  vnútorné prežívanie u detí a mládeže zvlášť z málopodnetného prostredia, naučiť ich  pozerať sa na seba ako do zrkadla, v obraze pochopenia okolia, prijatia, bez posudzovania  bolo cieľom neformálneho vzdelávania pracovníkov s mládežou, učiteľov a pracovníkov komunitných centier v desiatich spádových oblastiach pôsobnosti Diecézneho  katechetického úradu Spišskej diecézy.

S podporou:

„K duševnej pohode s obrazmi života“

Metóda Rainera Oberthüra, Obrazy života – život v obrazoch.

Súbor 88 kariet a 44 aktivít sa stali podnetom k vytvoreniu nových aktualizačných metód, aktivít a hier zameraných na lepšie pochopenie, analyzovanie skutočnosti  života mládeže a vypovedanie prežitých ťažkostí súvisiacimi aj s obdobím pandémie.

Námety na aktivity podľa oblastí: